Kallt ute behöver inte betyda kallt inne!

75 % av alla felanmälningar från boende i flerbostadshus gäller allt
för låga temperaturer inomhus!

Kallt ute behöver inte betyda kallt inne!

Känner du igen problematiken med kalla rum eller att temperaturen i rummen varierar i
fastigheten och under året? Lösningen är enkel men många gånger åtgärdas problemen med
höja pumpkurvan. Men är system rätt injusterat och rätt trycksatt från början innebär det
istället sämre energieffektivitet och många gånger större problem på sikt.

Källan till problemen är i de flesta fall helt vanlig luft. Luft som inte syns men som finns bunden
i systemvätskan. I pumpar och ventiler sker en lokal sänkning av det statiska trycket vilket gör
att bindningarna mellan gasen och vattenmolekylerna löses upp och luftbubblor bildas.
Luftbubblor som sedan ansamlas i radiatorer och andra högpunkter. Luften är även faktor till
varför systemen fylls med smuts och magnetit.

Ett väl avluftat system ger bland annat effektivare energianvändning, lägre underhållskostnader,
färre felanmälningar, lägre driftkostnader och högre komfort.


Bild till höger: Huset visar en modell av hur det vanligtvis ser ut i fastigheter som har bunden luft i systemvätskan. Värmeöverföringen fungerar dåligt vilket ger varierande temperatur. Systemvätskan får svårt att avge sitt värmeinnehåll eftersom luften försämrar värmeöverföringen. Det innebär att värmesystemets retur fortfarande är varm när det kommer tillbaka.

Bunden luft i värmesystemet ger dålig energieffektivitet!

Kontinuerlig undertrycksavgasning återskapar systemvätskans förmåga att leda värme.

TTM NoXygen® 650 är en serie helautomatiska och lättinstallerade undertrycksavgasare som frigör och leder bort den bundna luften från systemvätskan. Genom att undertrycksavgasa ökas livslängden på värmesystemet samtidigt som drift-, underhålls- och energikostnaderna minskar.

Ett partikelfilter tar bort magnetit och smuts som den bundna luften skapat.

TTM MAG 76 är ett effektivt magnetit- och partikelfilter som filtrerar bort systemets skadliga partiklar och minskar risken för att ventiler och pumpar m.m. börjar läcka, sätts igen eller går sönder i förtid.


Bild till höger: TTM NoXygen® och TTM MAG smutsfilter kan installeras i nya och befintliga system och håller systemet fritt från aggressiva gaser, förebygger och förhindrar gasrelaterade problem som annars medför att systemvätskans förmåga att hämta och avge energi försämras.

Kontinuerlig undertrycksavgasning ger ett optimerat värmesystem!

Få effektivare energianvändning, tack vare jämnt fördelad temperatur i fastigheten

Minska underhållskostnaderna, genom att ingen manuell luftning behövs och rostangreppen på termostater och pumpar
minimeras.

Få färre felanmälningar och nöjda hyresgäster genom ett fungerande värmesystem fritt från luft.

Minska energikostnaderna med 5% eller mer*. Med jämn värmefördelning och låg returtemperatur sparar man energi och pengar.

Öka värmekomforten med jämnare temperatur och flöde i alla radiatorer och golvvärmeslingor.


*) Karin Lindström, Saga Ekelin (Rapport 2019.01) ”Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem”.
Utfärdad genom: Bebostad.se. Energimyndighetens och Byggherrarnas beställargrupp.

NoXygen C650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd för värme- och komfortkylssystem.

Visa mer

NoXygen F650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar, avsedd kylsystem med medietemp. ner mot -10°C.

Visa mer

NoXygen M650

Helautomatisk undertrycks-avgasare som undertrycksavgasar ner till -0,9 bar med automatiskt vattenpåfyllning.

Visa mer

Gå till TTM MAG Magnetit-/luftavskiljare

TTM:s MAG-program består av system-, partikelfilter och luftavskiljare som effektiv tar bort smuts, magnetit och/eller luft så att VVS-systemen får längre livslängd och effektivare flöden.

Visa mer

Gå till TTMs program för vätskebehandling

TTM:s program för vätskebehandling består av produkter för kontroll, rening, undertrycksavgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system. Vatten innehåller gaser, syre m.m. som måste avgasas för att systemvätskan ska fungera optimalt som energibärare och även hindra korrosion.

Visa mer