Uppförandekod

Våra affärsprinciper

Vi ska agera som ett pålitlig och hederligt bolag som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Där vi har inflytande strävar vi mot att våra leverantörer och andra partners följer principerna i vår uppförandekod. Vi respekterar och följer lagar, konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet. Vi ska inte erbjuda affärspartners och övriga intressenter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder.

Miljöprinciper

Alla relevanta miljölagar och bestämmelser ska efterlevas. Förebyggande arbete ska bedrivas för att begränsa förorenande utsläpp och hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden. Kemikalier ska vara rätt märkta och hanteras på ett säkert sätt. Substitution ska tillämpas så att produkter som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt används. Farligt gods ska hanteras och transporteras under säkra former. Avfall ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt. Så långt det är möjligt ska avfall källsorteras för att främja återvinning av material.

Sociala principer

Anställningsvillkor som uppfyller minimikrav i nationell lagstiftning och relevanta ILO-konventioner erbjuds alla anställda. Barn- eller tvångsarbete accepteras inte. Frihet för de anställda att vara medlem i eller arbeta för organisationer som tillvaratar deras intresse som anställda. Anställda ska ha rätt att kollektivt förhandla sina löner. Diskriminering accepteras inte i företaget. Jämställdhet, mångfald och lika behandling ska alltid gälla oavsett etniskt ursprung, nationalitet, ålder, civilstånd, kön, kast, sexuell läggning, fackförbundstillhörighet, politisk åskådning eller religion. Arbetstagare ska informeras om riskerna i sitt arbete, ha tillgång till personlig skydds- utrustning där så krävs och erhålla utbildning i hur utrustningen handhas på ett korrekt sätt. Arbetsmiljön ska uppfylla tillämpliga lagar och regler för arbetarskydd. Maskiner och annan utrustning ska vara säkra att använda så att risken för ohälsa och skador minimeras. Ingen arbetstagare ska behöva arbeta i en miljö där hälsa eller liv riskeras.

Fakta och kuriosa om TTM

  • TTM grundades 1969
  • Första prefabshunten visades 1969
  • Sune Berg, en av grundarna är idag ensam ägare av TTM
  • TTM:s logga är inspirerad av reglerkurvan hos vridslidventiler
  • TTM var ursprungligen förkortningen för: TermoTeknik Malmö
Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme

Vidare till Shuntomatic
Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Beräkningsprogrammet för shuntgrupper

Vidare till ShuntSelect
Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se Fortums tankar kring avgasning och luft i vätskesystem

Se filmen
Nu finns våra produkter i MagiCAD

Nu finns våra produkter i MagiCAD

Vidare till TTM MagiCAD
Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Effektiv vätskebehandling av systemvätska i VVS-system

Vidare till NoXa Vattnet!
Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Shuntopac® Green Line Shuntgrupper med miljöprofil och lågblyade ventiler

Vidare till Green Line!